You are here: Home > Finance > Definicja i fazy projektu inwestycyjnego

Definicja i fazy projektu inwestycyjnego

Kolejnym, oprócz inwestycji, istotnym pojęciem do dalszych rozważań jest projekt inwestycyjny. K. Marcinek przytaczając wiele definicji projektów. Projekt jest wysiłkiem kreującym zmiany, ograniczonym w czasie i pod względem zasięgu, ma liczne (złożon- cele i zadania, jego realizacja wiąże się z angażowaniem zróżnicowanych zasobów i unikatowością.

Projekt inwestycyjny dzieli się na fazy. Fazy projektu inwestycyjnego mogą być różne zależne od klasyfikacji inwestycji, tej przedmiotowej i tej podmiotowej. Cykl życia „projektów inwestycyjnych” obejmuje trzy fazy: przed inwestycją, inwestycyjną, eksploatacyjną1’. Jak jednak wskazaliśmy uprzednio, we wszystkich inwestycjach możemy wyróżnić pewne elementy wspólne. Wspólna dla wielu inwestycji jest pewna sekwencja działań. Projekt inwestycyjny charakteryzują zatem:

- cel (stan dokąd zmierzać będzie realizacja projektu)

- określone zasoby ludzkie i rzeczowe

- budżet (wartość zasobów, która trzeba zmobilizować, aby doprowadzić projekt do końca)

- harmonogram, czyli rozkład czynności w czasie, obejmujący okres od identyfikacji celu do jego osiągnięcia

- węzłowe wydarzenia służące do sprawdzenia, czy realizowane są poszczególne etapy projektu

- kryteria sukcesu projektu.1’1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji, trzeba podjąć następujące czynności:

- określić potrzeby, które wymagają realizacji procesu inwestycyjnego

- określić inwestycyjne możliwości jednostki gospodarczej w odniesieniu do sformułowanych potrzeb

- zebrać niezbędne informacje do oceny projektu inwestycyjnego

- określić metody oceny projektów inwestycyjnych i kryteria ich selekcji

- sporządzić prognozy finansowe i dokonać niezbędnych obliczeń w celu oceny płynności i efektywności projektu

- dokonać analizy wrażliwości i analizy tzw. punktu przełamania

- wskazać projekty inwestycyjne spełniające wyszczególnione wyżej kryteria selekcji

- określić środki finansowe niezbędne do realizacji wybranego projektu

- wybrać instytucje finansowe i pozyskać środki na sfinansowanie projektu

- prowadzić nadzór nad projektem inwestycyjnym podczas jego realizacji .

Wyżej wymieniony podział projektów inwestycyjnych na etapy ma także za-stosowanie do projektów deweloperskich czyli projektów odnoszących się do rynku nieruchomości.

I na koniec jeszcze jedna klasyfikacja. A. Pawlikowska-Piechotka proponuje następujące fazy projektu deweloperskiego, który, jak pokażemy dalej, jest szczególnym przypadkiem projektu inwestycyjnego:

- pomysł (przede wszystkim ocena rynku oraz ograniczeń prawnych, technicznych i finansowych)

- studia wstępne (wybór lokalizacji, badanie statusu prawnego, zorganizowanie zespołu konsultantów)

-podjęcie decyzji rozwoju (uszczegółowienie decyzji, rozpoczęcie prac związanych z pozwoleniami i finansowaniem, zakończenie prac nad dokumentacją projektu)

-otrzymanie zezwoleń i zawarcie umów istotnych dla projektu (przede wszystkim umów na finansowanie obiektu oraz umów na wykonawstwo po uprzednim wyborze wykonawców projektu)

- faza budowy i marketingu

- faza realizacji (zasiedlanie i zarządzanie)”’.

Podobne fazy projektu deweloperskiego wyróżnia również J. Lipiński.

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

*

Przeczytaj inne:
Umowy pośrednictwa

W finansowaniu projektów deweloperskich na zasadach „project finance” typowe umowy pośrednictwa obejmują w szczególności poszukiwanie najemców przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną...

Zamknij